Xingchen Zhang

Xingchen Zhang
Postdoctoral Resident Fellow of IMA
Email
xz33@nyu.edu
Room
942

Education

  • PhD, Graphic Design
    Shanghai University
  • MFA, Painting
    Tianjin Academy of Fine Arts