Meet Our Team

Meet Our Team

 


Zhi Xu

Laboratory Director

Tel: 021-2059-5053

Email: zhixu@nyu.edu

 

 


Lin Jin

Laboratory Instructor-Technician

Tel: 021-2059-5052

Email: lina.jin@nyu.edu

 

 


Xiaobo Cao

Lab Technician

Tel: 021-2059-5055

Email: xiaobo.cao@nyu.edu

 

 


Keqin Chen

Senior Lab Technician

Tel: 021-2059-5153

Email: keqin.chen@nyu.edu

 

 
Leo Zhou

Lab Technician

Tel: 021-2059-5054

Email: leo.zhou@nyu.edu